Kallelse till årsmöte i Kanotklubben Glid 2010

av Jim Sandberg 27. januari 2010 11:00

Tid: 22 febr 2010, kl 19.00

Plats: Hembygdsgården, ladan

 

Förslag till dagordning

 

1   Fastställande av röstlängd för mötet.

2   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3   Val av protokolljusterare och rösträknare.

4   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5   Fastställlande av föredragningslista.

6a)Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

  b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

     för det senaste räkenskapsåret.

7   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

     verksamhets/räkenskapsåret.

8   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9   Fastställande av medlemsavgifter.

10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

     verksamhets/räkenskapsåret.

11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12 Val av

     a) föreningens ordf för en tid av två år (kassör vald för två år vid förra årsmötet)

     c) två övriga styrelseledamöter (Wahlberg och Hillerslätt valda för två år vid förra årsmötet)

     d) två revisorer för en tid av ett år

     e) två ledamöter i valberedningen för ett år, av vilka en ska utses till sammankallande,

     f) ett ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

     Val enligt f) kan om mötet så anser delegeras till styrelsen.

 13 Övriga frågor

    

Verksamhetsberättelse, förvaltningsredovisning, verksamhetsplan, revisors-

berättelse och valberedningens förslag tillhandahålls på årsmötet.

Klubben bjuder på tårta och dryck.

   

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet ska vara styrelsen

tillhanda  senast fyra veckor före årsmötet

     

Observera att medlemsavgifter och i förekommande fall kanot-

platshyra ska vara betalda senast den 30 april.

     

Välkomna!

 

Styrelsen

Kategori: Styrelsen

Kommentarer är stängt

Kommentarer

Comment RSS